Finox Biotech is a member of the Richter Group
Home
här finns vi

användarvillkor

Denna webbplats tillhandahålls av FINOX AG, Burgdorf, Schweiz. Webbplatsen har sammanställts av oss på ett ansvarsmedvetet och omsorgsfullt sätt, men vi tar inte ansvar för handlingar utförda av personer eller organisationer, oavsett var dessa har sin hemvist, som ett resultat, direkt eller på annat sätt, av information som finns på eller erhålls via denna webbplats, vare sig sådan information tillhandahålls av oss eller av en tredje part. Inget på denna webbplats ska tolkas som att råd eller rekommendationer lämnas. Denna webbplats ska inte ligga till grund för beslut eller åtgärder.

Till följd av fortlöpande medicinska framsteg och utveckling kan det hända att informationen på denna webbplats inte alltid är helt uppdaterad, och sådan information tillhandahålls därför ”i befintlig” eller ”i tillgänglig” version. Vi lämnar inga garantier, gör inga utfästelser och ger inga löften, vare sig uttryckligen eller underförstått, rörande innehållet på denna webbplats. Användning av information som erhålls eller laddas ned från eller via denna webbplats sker helt och hållet på användarens ansvar och risk.

Information på denna webbplats är inte avsedd att ersätta kvalificerad medicinsk rådgivning. Information om produkter på denna webbplats kan variera mellan olika länder. Patienter och vårdpersonal ska kontrollera med lokal medicinsk expertis och tillsynsmyndigheter för information om vad som gäller i deras land. DU SKALL RÅDGÖRA MED TILLRÄCKLIGT KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL OM PROBLEM ELLER ÄMNEN SOM BEHANDLAS I INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS INNAN DU VIDTAR NÅGON ÅTGÄRD.

upphovsrätt

Upphovsrätten på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, i alla dokument, filer, texter, bilder, diagram, enheter och kod som ingår på den och i denna webbplats allmänna ”utseende och känsla”, tillhör FINOX AG, Burgdorf, Schweiz (alla rättigheter förbehållna), eller dess tredjepartsleverantörer.

Du har rätt att kopiera och skriva ut utdrag eller dokument från denna webbplats (med undantag av innehåll som tillhör tredje part och där detta tydligt framgår) för eget icke-kommersiellt bruk under förutsättning att upphovsrätten eller all annan ägandeinformation och eventuella ansvarsfriskrivningar framgår av alla sådana utdrag eller utskrifter. Inga FINOX-logotyper och FINOX-varumärken får användas eller reproduceras utan föregående skriftligt medgivande.

Med undantag av vad som specificeras ovan är all återgivning av innehållet på denna webbplats, delvis eller i sin helhet, förbjuden. Förbudet inkluderar s.k. framing (inramning), framtagning av derivatverk baserade på denna webbplats och/eller dess innehåll samt införlivning i andra webbplatser, elektroniska datalagringssystem eller publikationer. Inga länkar till denna webbplats får användas på andra webbplatser utan föregående skriftligt medgivande från FINOX.

Vi kan inte garantera att du har rätt att använda innehåll på denna webbplats som tillhör tredje part, och du måste införskaffa tillstånd från tredje part som äger sådant innehåll innan du använder eller laddar ned det. Upphovsrättsskyddat innehåll får inte ändras, inte heller får eventuell författartillskrivning eller meddelande om upphovsrätt som finns för sådant innehåll ändras utan att erforderliga medgivanden först har införskaffats.

Med undantag av det begränsade tillstånd som beskrivs ovan ska inget på denna webbplats tolkas som att beviljande av någon annan rättighet eller licens.

Alla produktnamn som omnämns på denna webbplats är varumärken som tillhör FINOX, förutom de märken som uppges tillhöra andra företag, och alla rättigheter förbehålls.

rätten att använda information tillhandahållen av användare

Om du tillhandahåller material för användning på denna webbplats (inklusive men inte begränsat till personlig information, kunskaper, kommentarer, idéer, frågor, metoder, utdrag eller liknande) ger du ditt samtycke till att (i) sådant material inte ska anses vara konfidentiellt och att (ii) bevilja oss globalt, evigt, royaltyfritt, icke-exklusivt tillstånd att använda, avslöja, kopiera, modifiera, anpassa, offentligt visa och översätta allt eller delar av sådant material i vilket syfte som helst utan begränsning. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande och utan meddelande, ta bort eller radera material som du tillhandahåller för användning på denna webbplats.

tredjepartswebbplatser och deras innehåll

På denna webbplats kan det finnas innehåll som tillhör tredje part (t.ex. artiklar, datafeeds eller sammanfattningar) samt hypertextlänkar till webbplatser som tillhör tredje part. Vi tillhandahåller sådant tredjepartsinnehåll och länkar som en service till våra användare. Vi har ingen kontroll över webbplatser eller innehåll som tillhör tredje part och som denna webbplats hänvisar till, har åtkomst till eller gör tillgänglig, och därför stöder, sponsrar och rekommenderar vi inte och accepterar inte på annat sätt något som helst ansvar för sådana tredjepartswebbplatser eller deras innehåll och inte heller för sådana webbplatsers tillgänglighet. Närmare bestämt accepterar vi inget som helst ansvar härrörande från anklagelser om att innehåll tillhörande tredje part (vare sig det har publicerats på denna eller någon annan webbplats) gör intrång i någons immateriella rättigheter, eller ansvar härrörande från information eller åsikt som förekommer på sådan tredjepartswebbplats eller i dess innehåll.

ändringar av denna webbplats

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan meddelande fritt göra ändringar på denna webbplats eller i dessa användarvillkor. Eventuella ändringar i dessa användarvillkor gäller från och med nästa gång du besöker denna webbplats. Oaktat det ovanstående är vi inte skyldiga att hålla denna webbplats uppdaterad.

Media

Anslut för uppdateringar

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Switzerland användarvillkor sekretesspolicy